Se de 16 nye hvidvaskinitiativer

På baggrund af Danske Bank-sagen har et bredt flertal i Folketinget vedtaget 16 initiativer, der skal styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet. Se initiativerne her.

Onsdag vedtog den finansielle forligskreds i Folketinget 16 initiativer, der giver Finanstilsynet flere muskler og beføjelser til at bekæmpe finansiel kriminalitet i almindelighed og hvidvask i særdeleshed. 

Initiativerne er inddelt i tre hovedgrupperinger, nemlig ’Markant styrkelse af kontrol- og indgrebsbeføjelser’, ’Betydelig skærpelse af sanktionsmulighederne’ samt ’Øgede ressourcer og klarere organisatorisk fokus’.

De 16 initiativer:

Markant styrkelse af kontrol- og indgrebsbeføjelser
1. Finanstilsynet får en bred adgang til at udstede 
administrative bødeforelæg. 
2. Finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finans-tilsynet udvides, så de får pligt til at rette forkerte afgivne oplysninger
3. Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der efter mandat fra Finanstilsynet i en kortere periode kan følge den daglige drift i institutterne, hvor der behov for at følge en virksomhed, hvor der er risici for finansiel kriminalitet.
4. Styrkelse af whistleblowerordningerne gennem forbud mod tavshedsklausuler.
5. Finanstilsynet får mulighed for at udstede påbud om, at en virksomhed ikke må tage nye kunder, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.
6. Finanstilsynet understøtter den finansielle sektor med at opbygge fælles infrastruktur, der kan styrke 
virksomhedernes processer for kundekendskab.

Betydelig skærpelse af sanktionsmulighederne
7. Skærpelse af strafansvar for afgivelse af urigtige oplysnin-ger til Finanstilsynet mv.
8. For grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finan-siel virksomhed øges forældelsesfristen til 10 år.
9. Skærpelse af sanktioner overfor revisorer, der overtræder hvidvaskloven, så de kan fratages deres autorisation ved overtrædelser af hvidvaskloven
10. En arbejdsgruppe skal klarlægge, hvordan det i højere grad kan sikres, at ledelsen i en finansiel virksomhed kan holdes erstatnings- og strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

Øgede ressourcer og klarere organisatorisk fokus
11. Finanstilsynets organisation ændres med henblik på et stærkere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet og mhp.for at sikre, at Finanstilsynet skal tage mere datadrevne tilsynsmetoder i brug.
12. Finanstilsynet og Justitsministeriets område tilføres flere ressourcer til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker
13. Finanstilsynets bestyrelse skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed svarende til fit & proper-kravene, som gælder for finansielle virksomheder. Derudover stilles der krav om, at formanden og næstformanden for Finanstilsynets bestyrelse ikke har haft ansættelse i en finansiel virksomhed eller har været medlem af bestyrelsen for en større finansiel virksomhed i de seneste 5 år.
14. Der indføres en vidensklausul for Finanstilsynets direktion og nøglemedarbejdere. Disse medarbejdere skal holde en pause inden jobskifte, hvis de ønsker ansættelse i den finansielle sektor.
15. Samarbejdet og koordineringen mellem myndigheder og virksomheder i Hvidvaskforum styrkes.
16. Styrkelse af sagkundskab under domstolsbehandling
Initiativerne forventes at få fuld effekt i løbet af et par år.

Aftalepartnerne er enige om, at der senest primo 2021 iværksættes en evaluering af de lovgivnings- og tilsynsmæssige rammer for bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

Læs også:
Bredt flertal klar med hvidvaskstramninger

 

 

Skrevet af

Mikael Winkler

Mikael Winkler, Redaktør

I mere end 15 år har Mikael Winkler arbejdet som redaktør og pressechef i bankernes interesseorganisation Finansrådet (nu Finans Danmark), hvor han har oparbejdet en bred indsigt i den finansielle regulering og hele det politiske spil omkring lovgivningsprocesserne – og hvordan reguleringen indvirker på både de finansielle institutter, borgerne og samfundsøkonomien.

Klummer

Se alle