Risiko for at "coronasmitte" demokratiet

(Foto: Kasper Skaanning)

Tvangsbehandling og vaccination med politiets hjælp og indtrængen i private hjem uden domstolskontrol. Intensiv registrering og overførsel af persondata uden lovhjemmel og kontrol. Regeringen har fremsat et forslag om epidemier, og der er mange svære spørgsmål at tage stilling til, skriver Bjørn Elmquist i denne kommentar.

Når en epidemi er stemplet af sundheds- og ældreministeren som samfundskritisk, kan også andre indgreb efter forslaget sættes i værk over for enkeltpersoner, evt. med bistand fra politiet såsom forsamlingsforbud, begrænsninger i bevægelsesfriheden, frihedsberøvelse, isolation samt ekspropriation.

Strafferamme på otte år
Sanktionerne for at hindre eller søge at hindre sådanne politiaktioner har, hvis man bruger straffelovens § 119, en strafferamme på helt op til 8 år.

En indgrebsramt kan klage til domstolene, men, bortset fra ekspropriation, kun hvis indgrebet har karakter af frihedsberøvelse. Kommer der en straffesag mod en person, der gør modstand, vil man som tiltalt dog kunne bringe spørgsmålet op, om man handlede i lovlig varetagelse af egne interesser. Men om man så får medhold, er jo ikke sikkert – og vaccinationen mv. er jo så allerede gennemført!

Forslaget indeholder utallige bestemmelser om, at ministre og kommuner bemyndi-ges til at udfærdige bekendtgørelser om den konkrete gennemførelse af bl.a. indsam-ling af persondata, men det bør udtrykkeligt sikres, at Folketinget og offentligheden aktivt inddrages i formuleringen, før bekendtgørelserne bliver sat i kraft. Og det må være et ufravigeligt krav, at Datatilsynet inddrages som klageinstans, også i konkrete sager.

Folketinget bør inddrages
De seneste 8-9 måneder viser med al tydelighed, at der bør herske maksimal åbenhed i myndighedernes ageren på dette område, så offentligheden nøje kan følge med i, om der er sagligt grundlag for at træffe beslutningerne. Samtidig bør den til enhver tid siddende regering efter min mening løbende og på et tidligt tidspunkt inddrage Folketingets partier i den aktive beslutningsproces. I Retspolitisk Forenings hørings-svar har vi udarbejdet en lang række forslag til, hvordan det kan og bør ske.

Danmarks internationale forpligtelser stiller krav om proportionalitet. Det står i Den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14 og også i de undtagelser, som de specifikke konventionsartikler med tilhørende tillægsprotokoller om de enkelte frihedsrettigheder (personlig integritet, privatlivets fred, ret til familie, forenings-, forsamlings- og ytringsfrihed etc.).

Risiko for civil ulydighed
Egentligt er det ganske enkelt og ligetil. De reguleringer og indgreb, der iværksættes over for borgerne, erhvervslivet, organisationer og os alle sammen skal være præget af og hvile på SUND FORNUFT.

Ellers er det uhyre svært at regulere folks adfærd, og i løbet af ret kort tid opstår der en så omfattende passivitet eller direkte modvilje i befolkningen, at civil ulydighed ikke bare bliver et udbredt fænomen, men ligefrem i manges øjne opnår legitimitet og bliver en nødvendighed.

Skrevet af

Bjørn Elmquist

Bjørn Elmquist, advokat (H) og fmd. for Retspolitisk Forening

Klummer

Se alle