Kritikere: Lovforslag fører til mere overvågning

Kommer registreringspligten for hoteller som Cabin Hotel til at brede sig?
Kommer registreringspligten for hoteller som Cabin Hotel til at brede sig? (Foto: Kasper Skaanning)

S-regeringen vil modernisere pasloven fra 1952. Bjørn Elmquist, der er formand for Retspolitisk Forening, siger, at lovforslaget b.la. åbner for en glidebane, hvor også overnatninger hos private i større eller mindre omfang kan blive omfattet af reglerne om registrering af gæster.

Regeringen vil modernisere pasloven og ensrette de regler, der gælder for registrering af overnattende danskere på hoteller med de regler, der gælder for udlændinge. Samtidig lægger regeringen op til, at registreringen skal foregå digitalt.  Det overlades ifølge forslaget til Justitsministeriet at fastlægge den nærmere udformning af reglerne i en bekendtgørelse. Retspolitisk Forening forventes at komme med et særdeles kritisk høringssvar. Foreningens formand Bjørn Elmquist er b.la. bekymret for udsigten til at danske borgeres gøren og laden i Danmark udsættes for en stadig mere omfattende og systematisk overvågning fra myndighedernes side.

Indgår i opstramning
”Dette udkast til lovforslag tager sig for ”ubefæstede sjæle” ret så tilforladeligt ud. Men tag ikke fejl. Det indgår i en overordnet opstramning i forhold til borgerne, som den socialdemokratiske regering og et flertal i Folketinget byggende på ”blå blok” er i fuld gang med efter den velkendte ”salamimetode”, siger Bjørn Elmquist til Complidia.

Bjørn Elmquist, Formand for Retspolitisk Forening (pressefoto)
Bjørn Elmquist, Formand for Retspolitisk Forening (pressefoto)

Konkret skal den, der enten mod eller uden betaling stiller logi til rådighed registre sine gæster. I bemærkningerne til lovforslaget understreger Justitsministeriet, at den kommende bekendtgørelse skal rette sig mod de, som i dag er omfattet af den gældende bestemmelse i paslovens § 3, dvs. hoteller, pensionater, herberger, vandrehjem og lign. Men justitsministeriet skriver videre i bemærkningerne: 

”Bestemmelsen kan dog på sigt også tænkes anvendt til at udstede nærmere regler om registreringspligt for andre, der ligeledes yder logi af en vis organiseret og vedvarende karakter."

Skærper lov efter lov
Den formulering ser formand for Retspolitisk Forening Bjørn Elmquist som led i en proces, hvor det politiske flertal skærper lov efter lov over for borgerne. Titlen på lovforslaget er ganske vist ret upåfaldende: Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. Opretholdelse og styrkelse af indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet samt modernisering af regler om gæsteprotokoller.

Men det skal man ikke tage fejl af, mener Bjørn Elmquist. Det med modernisering går igen nede i lovbemærkningerne under angivelse af, at den gældende bekendtgørelse fra 1952 bruger bedagede betegnelser ”sommerhoteller og gæstgiveri” og kræver oplysninger om de overnattende personer bl.a. deres titel indført i autoriserede protokoller.

I stedet skal registreringen af også danske statsborgere fremover ske elektronisk og med navn, fødselsdato og adresse” og den overnattende gæst har pligt til at meddele de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af pligten om at føre fortegnelsen, konstaterer Bjørn Elmquist og peger på, at lovforslaget indeholder en bemyndigelsesbestemmelse, der går ud på, at justitsministeren kan/skal udstede en bekendtgørelse, så ministeren i en ny pasbekendtgørelse formulerer de nærmere regler om registreringspligten for dem, som i dag er omfattet af den gældende bestemmelse i paslovens § 3, dvs. ”hoteller, pensionater, herberger, vandrehjem og lign.”

 Adgang uden retskendelse
”I denne formulering bør man hæfte sig ved ”og lign.”. Her ligger så afgjort en mulighed for udvidelse, så mon ikke B&B og Airbnb kommer med? Og så er vejen jo banet for at andre grupper af private borgere også kan komme ind under registreringspligten.” siger Bjørn Elmquist.

Han understreger desuden, at myndighederne, herunder politiet, ifølge lovteksten får adgang til de registrerede oplysninger uden retskendelse.

Kritik fra IT-Politisk forening
Retspolitisk Forening er ikke ene om at forholde sig kritisk til moderniseringen af pasloven, der også fik formand for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, til tasterne. Umiddelbart efter, at lovforslaget var lagt ud til høring, udsendte han et tweet, hvor han forudser, at bestemmelserne i den kommende bekendtgørelse enten nu eller på et senere tidspunkt kan komme til at omfatte almindelige borgere, der lejer ud via Airbnb eller giver logi til andre uden betaling.

Complidia henvendte sig allerede i sidste uge til Justitsministeriet med henblik på at få en kommentar til, hvordan lovforslagets bemærkninger skal forstås, trods en påmindelse, har vi ikke fået en.

Brud på privatlivets fred 
Retspolitisk Forening vil også bruge høringen til at gøre indsigelse mod de nye muligheder for at fratage danske statsborgere deres pas, hvis de vil rejse til bestemte lande.

”De foreslåede regler, handler ikke blot om registreringspligten, men også om muligheden for at tage passet fra danske statsborgere, der vil rejse til bestemte, ”forbudte” steder i udlandet. Det, er naturligvis et indgreb i borgerens ret til fri bevægelighed og retten til privatlivets fred, der begge indgår i menneskerettighedskonventionens tillægsprotokol 4”, siger Bjørn Elmquist.

Justitsministeriet argumenterer for, at disse to rettigheder ikke er absolutte, og at der ikke kan ske en abstrakt prøvelse af reglerne, hverken forudgående eller efterfølgende, understreges det. Dermed er personer, der får frataget passet og som vil have prøvet afgørelsen, henvist til at lægge en konkret sag an, som det kan tage op til 7 år at føre til vejs ende, påpeger Retspolitisk Forening.

Fristen for at afgive høringssvar er den 19. december.

Skrevet af

Kasper Skaanning

Kasper Skaanning, Journalist

Kasper Skaanning er uddannet journalist, og har bl.a. arbejdet som senior kommunikationskonsulent i Nykredit, i Danske Bank og som informationschef i Scandlines.

Klummer

Se alle